NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE
Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită pentru “SC Clinica Elite SRL”, și dorim să fim deschiși
și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, avem o politică în care este definit
modul de prelucrare și de protejare a datele dumneavoastră cu caracter personal.
Ne vom baza relaţiile cu pacientiii pe respectul acordat vietii private, confidentialitatii informatiilor, deminitatii şi
drepturilor acestora.


DEFINITII TERMENI
“SC Clinica Elite SRL”, este o societate cu raspundere limitata infiintata potrivit reglementarilor legale din
Romania.
Potrivit Regulamentului (UE) 679/2016 (aplicabil in Romania din 25 mai 2018), suntem operator de date cu
caracter personal.
„GDPR” reprezinta Regulamentul (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.
„Date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila
(„persoana vizata”);
O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire
la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator
online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice,
economice, culturale sau sociale.


Cine este operatorul datelor cu caracter personal?
“SC Clinica Elite SRL” este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de
datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.
SC Clinica Elite SRL Bucureşti, str. Tudor Stefan 42 – 44, Sectorul 1,
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1264/2005
Codul Unic de înregistrare 174153939


Unde vă stocăm datele?
Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră vor putea fi stocateîn forma scrisa si electronica in arhiva societatii.
Cine are acces la datele dumneavoastră?
Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing.
Totusi, este posibil sa dezvăluim informaţiile tale către următoarele entităţi:


 Furnizori de servicii. Putem dezvălui informaţiile tale altor companii care ne furnizeaza servicii şi
acţioneaza în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi:
– furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului;
– companiile care ne presteaza servicii de contabilitate.
Aceste entităţi sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura ca îndeplinesc cerinţele specifice în
materie de protecţie a datelor cu caracter personal. Aceste entităţi au o capacitate limitată de a utiliza
informaţiile tale în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii;
 Instanţe de judecată, parchete sau alte autorităţi publice pentru a ne conforma legii sau drept
răspuns la procedura legală obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziţie sau o hotărâre
judecătorească);
 Altor părţi cu consimţământul sau la instrucţiunile tale. În afara dezvăluirilor descrise în prezenta
Notificare de confidenţialitate, este posibil să transmitem informaţiile terţilor cărora consimţi sau soliciţi
să efectuam o asemenea dezvăluire.


Transferam date catre state terte?
În prezent, nu transferăm datele tale către state din afara Uniunii Europene. Daca vom schimba politica, te vom
informa în mod corespunzător, îţi vom prezenta garanţiile aferente şi iţi vom solicita consimţământul.


Care este temeiul legal pentru prelucrare?
In privinta datelor pe care ni le oferi prin completarea formularelor noastre sau prin contactarea noastra prin
telefon, e-mail sau cand comunici cu noi prin orice mod, ne dai in mod voluntar informatiile pe care le prelucram,
iar temeiul legal este „luarea unormasuri la cererea persoanei vizate inaintea incheierii unui contract” (art. 5 alin.
2 lit. (a) din Legea nr. 677/2001) si „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui
contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).
Potrivit GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimtamantul tau nu este cerut in situatia in care prelucrarea este
necesara pentru efectuarea de demersuri pentru incheierea unui contract, indeplinirea unei obligatii legale sau
interesul legitim.


Prelucram datele dvs. cu caracter personal pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă cu referire la
serviciile si produsele noastre, numai in situatia in care v-ati dat consimtamantul.


In ce scopuri colectam datele?
 pentru a face demersurile necesare in vederea efectuarii de servicii medicale
 pentru comunicarea cu entităţi implicate în realizarea acestor servicii (medici curanţi, personal de îngrijire,
societăţi de asigurare, laboratoare)
 Pentru efectuarea de programari la serviciile noastre


Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele. Însă aceste date sunt necesare pentru scopurile de mai sus. Refuzul
dumneavoastră determină imposibilitatea efectuării programării solicitate şi, ca urmare imposibilitatea de a vă oferi
serviciile pentru care vă adresati centrului nostru.


Ce tipuri de date cu caracter personal colectăm?
Vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal dacă alegeți să ni le furnizați:
 informații de contact, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon;
 datanașterii;
 ocupatia;
 sexul;
 țara;
 simptomele care va afecteaza starea de sanatate
 elemente ce se pot constitui în factori de risc ai unor boli sau complicaţii
 date de examen clinic şi rezultate ale investigaţiilor medicale
 tratamentele efectuate


Pentru cât timp vă salvăm datele?
Vă vom păstra datele atât timp cât sunteti pacientul “Clinicii Elite”, dar nu mai mult de 5 ani de la ultima interactiune
cu noi, cu urmatoarele exceptii:
 Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal dacă acest lucru este impus de legislația în vigoare
și dacă există un litigiu deschis.
 Vom putea folosi datele dvs. cu caracter personal din supravegherea video, din motive de securitate,
pentru a putea urmări incidentele, pentru a preveni și a raporta infracțiunile penale săvârșite în centrul
nostru. In aceasta situatie, vom păstra datele dumneavoastră pentru perioada de timp necesară pentru a
preveni și/sau raporta potențialele fraude și alte infracțiuni. Incidentele și fraudele pot fi distribuite
companiilor de asigurări, autorităților judiciare sau de asigurare a respectării legii în scopul finalizării
investigațiilor. Rețineți că acești destinatari au un drept sau o obligație independentă de a vă prelucra
datele cu caracter personal
Înregistrările video vor fi salvate în conformitate cu legislația aplicabila, dar pentru maximum 30 de zile.


Ce facem pentru a proteja datele cu caracter personal?
 informăm pacienții asupra faptului că preluam, înregistram, stocăm și prelucrăm datele cu caracter
personal.
 informăm pacienţii cu privire la reglementările specifice protecţiei datelor cu caracter personal și cu privire
la drepturile lor legate de protecția datelor cu caracter personal.
 Clinica Elite investește resurse în elaborarea, implementarea și monitorizarea satisfacerii normelor interne
de lucru în privința protecției datelor cu caracter personal.
 Clinica Elite instruiește și monitorizează permanent personalul propriu cu privire la obligațiile ce îi revin
pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal
 Clinica Elite investește resurse în prevenirea și detectarea accesului neautorizat la datele companiei,
incluzând datele cu caracter personal ale pacienților săi.


Care sunt drepturile dumneavoastră?
Dreptul la acces:
In calitate de pacient, aveti acces la datele medicale personale. Toate informaţiile privind starea dumneavoastra,
rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale, chiar şi in
cazul decesului (“Informatii cu caracter confidenţial”).
Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre
dumneavoastră. Puteți contacta ”Clinica Elite“ în acest sens.


Dreptul la portabilitate:
Ori de câte ori “Clinica Elite” vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului
dumneavoastră sau în baza unui acord, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră întrun
format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către dumneavoastră sau către o altă parte.
Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați oferit.


Dreptul la rectificare:
Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte,
inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.
Dreptul la ștergerea datelor:
Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de “Clinica Elite”, cu excepția
următoarelor situații:
 aveți o datorie neplătită la “Clinica Elite”, indiferent de metoda de plată;
 dacă există bănuiala că ați folosit serviciile noastre în mod abuziv în ultimii patru ani;
Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim:
Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim .
“Clinica Elite” nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv
legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor
proceduri judiciare.
Dreptul la restricționarea prelucrării:
Aveți dreptul să solicitați ca “SC Clinica Elite” să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu
caracter personal în următoarele situații:
 dacă vă opuneți prelucră rii în baza interesului legitim va restricționa orice prelucrare a acestor date până
la confirmarea interesului legitim.
 dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, “Clinica Elite” trebuie să
restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal
 dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și să solicitați
restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 dacă “Clinica Elite” nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt
necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.
Cum vă puteți exercita drepturile?
Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, vă stăm la dispoziție
întotdeauna la adresa clinica_elite@yahoo.com sau la recepţia centrului medical. Adresaţi-va administratorului sau
responsabilului DPO.
Responsabilul cu protecția datelor:
Am desemnat o persoana din cadrul societatii noastre, drept responsabil de protecția datelor pentru a ne asigura
în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți contacta
responsabilul cu protecția datelor la adresa clinica_elite@yahoo.com, menționând DPO în subiectul mesajului.
Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere:
Dacă sunteți de părere că “SC Clinica Elite” vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne
puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități de supraveghere.
Te rugăm sa reţii următoarele:
 Perioada de timp: Vom încerca sa raspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul
poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii tale.
 Restricţionarea accesului: în anumite situatii, este posibil sa nu îţi putem oferi acces la toate sau la unele
dintre datele tale personale datorită dispozitiilor legale. Daca refuzăm cererea ta de acces, te vom informa
despre motivul refuzului.
 Imposibilitatea de a te indentifica. In unele cazuri, este posibil sa nu putem cauta datele tale personale
din cauza identificatorilor pe care îi furnizezi în solicitarea ta. În astfel de cazuri, în cazul in care nu te
putem identifica drept persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării tale, cu excepţia
cazului în care furnizezi informaţii suplimentare care sa permită identificarea.
Centrul nostru nu îşi asumă nici o răspundere pentru informaţiile/datele/documentele inexacte, incorecte, pe care
ni le furnizaţi.
Actualizări ale Notificării de confidențialitate:
S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Notificarea de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Notificării de
confidențialitate este disponibilă în permanență la sediul societatii noastre si pe site-ul nostru. Vom comunica orice
schimbări semnificative ale Notificării de confidențialitate, de exemplu scopul pentru care folosim datele dvs. cu
caracter personal, identitatea operatorului sau drepturile dumneavoastră.
Ultima actualizare: 22 mai 2018